Czy Facebook odejdzie w przeszłość?

Z pewnością, ważne czy stanie się to z szybkością dorównującą jego rozwojowi. Artykuł pt. Epidemiological modeling of online social network dynamics, którego autorami są John Cannarella i Joshua A. Spechler (Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Princeton University, Princeton, NJ, USA) przedstawia analizę przebiegu popularności tego serwisu, opartą o model rozprzestrzeniania się choroby pomiędzy osobnikami populacji o nazwie SIR. Materiału statystycznego dostarczają efekty zapytań do bazy Google o terminy MySpace i Facebook. Model SIR (1927) opiera się na trzech ustalonych wielkościach: liczbie niezarażonych osobników (S), zarażonych i zarażających (I), oraz zarażonych lecz niezarażających (R) i stanowi uproszczenie przebiegu rozprzestrzeniania się infekcji, jednak ma charakter formalny i poprawny metodologicznie. Z analizy Cannarelli i Spechlera, która także stara się spełnić wymogi naukowej dysertacji wynika rychły i gwałtowny spadek popularności Facebooka. Ta teza wywołała natychmiastową krytykę w takich tekstach jak Debunking Princeton czy Facebook Hilariously Debunks Princeton Study Saying It Will Lose 80% Of Users. Pierwsza wypowiedź pochodzi od pracowników Facebooka określających się jako data scientists i ośmiesza pracę Spechlera i Canarelli stosując ich metodę do takich bytów jak Princeton czy powietrze, co pokazuje również rychły, gwałtowny spadek popularności resp. istnienia tych ostatnich.
Artykuł i późniejsza dyskusja może mieć dwa istotne skutki: ożywia szukanie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy istnieć w internecie oraz podtrzymuje tendencję do poszukiwania oznak zmierzchu Facebooka. Pierwsza kwestia ma siłę wkraczania na obszar zupełnie podstawowych przeświadczeń dotyczących sieci; druga może działać jako samospełniająca się przepowiednia, który to mechanizm dobrze działa w wypadku zjawisk społecznych, dostarczając niechcący argumentu nie wprost tezie artykułu. Obydwie maja swoją wagę, powodującą, że trudno je zlekceważyć.

Rząd przyjął trzy projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego

8 stycznia 2014 roku, jak podaje serwis Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rada Ministrów przyjęła trzy programy o kapitalnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, są to: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Zgodnie z opublikowanym komunikatem pierwszy wskazuje „trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierany z pieniędzy unijnych – dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli”, drugi „określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu”, trzeci natomiast „poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli”.
Program Polska Cyfrowa jest oczekiwany w szczególny sposób ze względu na swój powszechny zasięg. We wspomnianym komunikacie pojawia się dokładne określenie kwot i beneficjentów, stosownej aktualizacji uległa też poprzednia informacja na stronie MAC. Kwota przeznaczona na Program wynosi 2 255,6 mln EUR i jest podzielona wg 4 osi priorytetowych. Ogłoszono także szczegółowe warunki projektów zgłaszanych w ramach celu szczegółowego 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i zakreślono termin wpływu wniosków na 31.01.2014 r.