Rząd przyjął trzy projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego

8 stycznia 2014 roku, jak podaje serwis Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rada Ministrów przyjęła trzy programy o kapitalnym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, są to: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Zgodnie z opublikowanym komunikatem pierwszy wskazuje „trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierany z pieniędzy unijnych – dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli”, drugi „określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu”, trzeci natomiast „poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli”.
Program Polska Cyfrowa jest oczekiwany w szczególny sposób ze względu na swój powszechny zasięg. We wspomnianym komunikacie pojawia się dokładne określenie kwot i beneficjentów, stosownej aktualizacji uległa też poprzednia informacja na stronie MAC. Kwota przeznaczona na Program wynosi 2 255,6 mln EUR i jest podzielona wg 4 osi priorytetowych. Ogłoszono także szczegółowe warunki projektów zgłaszanych w ramach celu szczegółowego 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i zakreślono termin wpływu wniosków na 31.01.2014 r.